Đồ dùng thông tư 02 là danh mục sản phẩm đồ dùng, thiết bị sử dụng trong trường mầm non theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn của thông tư 02 về danh mục đồ dùng cho trường mầm non được ban hành bởi BGD.