Các sản phẩm được sản xuất từ hạt nhụa Poly Propylen (PP)

+
+
-14%
+
+
+
+
+
+
+
-14%
+
-21%
+
+
+
+