Tương quan kích thước một số mẫu cầu trượt mini thông dụng.